English

Silks and satins

 

HSK - Light fabrics crumpling

HRS - Satenix Satin

HSE - Silk Tempesta

HSP - Tempesta Poly Silk

HSV - Trevi Satin

HSW - Twixy Satin

HSX - Sintex Silk